กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2566 และมอบนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


          วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2566 และมอบนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยประธานได้มอบนโยบายในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว และการใช้กลไกของคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจ้าง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ การทำงานกับเครือข่ายด้านแรงงาน (NGOs) และหลักการทำงาน “แรงงานสัมพันธ์เชิงรุก” “3 ต้อง 2 ไม่” คือ ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้อง ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างไร ต้องสร้างความสัมพันธ์กับนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานให้เกิดความรัก ความศรัทธา ความไว้วางใจ ไม่มีอคติ (ความลำเอียง) ในการปฏิบัติงาน และไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน