กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 ครั้งที่ 2/2566


          วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1.รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระยะที่ 2 2.รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 3. สรุปความเห็นสำคัญและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน