กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB)


         วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นประธานร่วมลงนาม และมีนายอำนวย ปะติเส นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันการสร้างชาติ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมี นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาม ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

         ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลงาน (Performance) และผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ (Wellness) สำหรับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกันยกระดับสถานประกอบการในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบแก่นานาอารยะประเทศ ในเรื่องของการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีสุขสภาพที่ดีครบถ้วนทั้งมิติกาย ใจ จิต และมีบทบาทช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานได้เรียนรู้พัฒนาในเรื่องของการดูแลสุขสภาพที่ดีเพื่อช่วยสร้างให้กำลังแรงงานของประเทศมีคุณภาพที่ดีร่วมสร้างชาติ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน