กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ จ.นครนายก


                 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2566 การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลการใช้บริการเงินกู้กองทุนฯ ของสหกรณ์ที่ประสงค์จะได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล เพื่อจะได้นำไปเผยแพร่กับผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถเกษียณได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและองค์กร โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางสุนีย์ ยิ้มย่อง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน