กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)


         วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพิจารณาบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งกำหนดกิจกรรมสำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนฯ จากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ จำนวน 24 หน่วยงาน โดยมี Mr. ยาซูโอะ อาริกะ ผู้ประสานงานโครงการและความร่วมมือพหุภาคีประจำองค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมเป็นประธาน นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน