กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)


         วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 30 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรม กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และเทคนิคการทำงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน