กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 2 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด


             วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.10 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง การงบประมาณ และการพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถบริหารงบประมาณของหน่วยงานได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และผู้เข้าเกี่ยวข้อง ในส่วนภูมิภาค ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง รวมทั้งสิ้น 44 คน มีกำหนดการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่าง 16 – 17 มีนาคม 2566 โดยมี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายหลังพิธีเปิด อธิบดี กสร. และผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรม เดอะ ไฮ เพลส จังหวัดร้อยเอ็ด