กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) ประจำปี 2566


         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์การตัดสิน และรูปแบบกิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) ของกรม ในปี 2566 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้กับหน่วยงานที่จัดทำองค์ความรู้ ให้สามารถผลักดันไปสู่การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมี นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรม ชั้น 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน