กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวางแผนการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม


         วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวางแผนการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวได้ดำเนินการเปิดรับเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงานเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี ซึ่งปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงเห็นควรดูแล พัฒนา และซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายธงชัย อินทพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line