กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

อธิบดี กสร. ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มุ่งคุ้มครองแรงงานเชิงรุก


           อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งคุ้มครองแรงงานเชิงรุก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจ้างงานตามมาตรา 11/1

           วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มุ่งคุ้มครองแรงงานเชิงรุก ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง รวมถึงการจ้างงานตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 โดยมี ผู้บริหารกรม หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนซับคอนแทรค ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
           อธิบดี กสร. กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงการจ้างงานตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จากภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการจนอาจทำให้ต้องลดจำนวนลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ไปจนถึงการเลิกจ้างหรือปิดกิจการ ป้องกันการละเมิดสิทธิประโยชน์แรงงาน การแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังปัญหาอุปสรรคร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตทำให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่มีการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างลูกจ้างน้อยที่สุด หากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน