กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมวางแผนการซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ จังหวัดนครปฐม


          วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมวางแผนการซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ จังหวัดนครปฐม เพื่อปรับภูมิทัศน์ บำรุงดูแลและพัฒนา ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ จังหวัดนครปฐม


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน