กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1


         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ซึ่งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับสำนักกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “เวทีสานพลังเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตโดยชุมชนท้องถิ่น” (Community Mental Health Forum) ซึ่งจะดำเนินการในช่วง มีนาคม 2566 – ตุลาคม 2567 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ บทเรียน และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับบทบาทชุมชนท้องถิ่นและกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย โดยมี พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุม
         ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ประชาสังคม และองค์กรเอกชน ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน