กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


                วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 2. การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 3. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก

                นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน