กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านระบบออนไลน์


         วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวให้กับบุคลากรกรม เพื่อให้มีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและยกระดับกรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรกรมฯ สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 114 คน โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน