กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2566


          วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินคดีอาญากรณีที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565
          ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เข้าสู่คณะกรรมการฯ จำนวน 1 เรื่อง
          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนุสิษฐ์ อุ่นทิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย นายสุพิศาล แพลือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีอาญา ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน