กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2566 


          วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2566 วาระเพื่อทราบ 1) การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลให้จำเลยชำระหนี้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 2) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. ... วาระเพื่อพิจารณา 1) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. ... และ 2) ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. ... โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน คณะอนุกรรมการ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line