กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษ


       วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับบทบาทในการขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไข และจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 80 คน โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน