กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ประจำปี 2566 จ.ขอนแก่น


       วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกรมฯ กับบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง และสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารบริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องประชุมบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line