กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


      วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขข้อพิพาทและข้อขัดแย้งให้ยุติได้ด้วยความรวดเร็ว ราบรื่น ทันต่อสถานการณ์ โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 วัน คณะผู้จัดได้ประเมินการดำเนินโครงการแล้ว พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการและในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดสามารถผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสมควรได้รับวุฒิบัตร โดยมีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปิด ณ ห้องประชุมไมดาส 2 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน