กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) ครั้งที่ 1/2566


          วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศฯ ร่วมด้วยผู้แทนจากกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กองคุ้มครองแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)
          โดยเป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและบทบาทของฝ่ายเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องการเตรียมการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 24 (The 24th ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting: CBM 24) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) ที่จะสิ้นวาระลงในปี พ.ศ. 2566


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน