กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ในงานประมงทะเล


          วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ในงานประมงทะเล โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2, เขต 7, เขต 8, เขต 9 และเขต 10 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

          การประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ในงานประมงทะเล โดยวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฯ นางจิรภาพร ปานะชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายฯ และนางสาวอุมาพร ครองสกุลสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับประมงทะเลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน