กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บังคับบัญชา


               วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บังคับบัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานและผู้บังคับบัญชาของพนักงานตรวจแรงงานได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ อันจะยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสหวิชาชีพของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ อันจะยกระดับมาตรฐานการคัดแยกผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) นอกจากนี้ รองอธิบดี กสร. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาของพนักงานตรวจแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน