กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการกำลังสำรองของกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 1/2566


          วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการกำลังสำรองของกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก สิทธิพร มุสิกะสิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อพิจารณา การขับเคลื่อนกิจการกำลังพลสำรองที่สำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2566 – 2570 / ร่างข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลงทัณฑ์กำลังพลสำรองขาดหนีราชการ พ.ศ. .... / ร่างระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... /ร่างระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกำลังพลสำรอง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... / การปรับปรุงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คกส. และการขออนุมัติกำหนดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกำลังพลสำรอง ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน