กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ


               วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บังคับบัญชา ซึ่งการมอบนโยบายในโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยกรมได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมทุกคนในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรม ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบาย มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ต่อไป

 

               นอกจากนี้ อธิบดี กสร. ได้กล่าวถึงโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บังคับบัญชา ว่า โครงการดังกล่าวมีความสำคัญเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานและผู้บังคับบัญชาของพนักงานตรวจแรงงานได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ อันจะยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสหวิชาชีพของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาของพนักงานตรวจแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการมอบนโยบายและประกาศเจตจำนงสุจริตด้วย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน