กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนายจ้าง : แนวทางที่ดีสู่การจ้างแรงงานในงานบ้าน (กัมพูชา เมียนมา และลาว) โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)


          วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนายจ้าง : แนวทางที่ดีสู่การจ้างแรงงานในงานบ้าน (กัมพูชา เมียนมา และลาว) โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) เพื่อให้นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ และรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการคุ้มครองดูแลลูกจ้างทำงานที่บ้าน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานข้ามชาติทำงานในบ้าน กิจกรรมโครงการมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานข้ามชาติทำงาน กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงานในบ้านและกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ แก่นายจ้างของลูกจ้างทำงานในบ้าน 3 สัญชาติ จำนวน 40 คน โดยมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบการ นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CKConvention Hall) 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน