กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


          วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบ การเข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทาง ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
          ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน