กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์


          วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฝ่ายนายจ้างจำนวนสองเท่าของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่พ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ และการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน