กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมโครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 2


      วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมโครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 2 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายควง ใสแจ่ม สค.ลำปาง นายมณฑล ปริปุญโญ นว.ชพ. สสค.เชียงใหม่ ผู้แทน สสค.ลำพูน ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

      ต่อมาเวลา 13.00 น. รองอธิบดีฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการตามโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน