กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2


     วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 สาระสำคัญเพื่อทราบด้วยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 และจะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน