กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


      วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญ เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านคนพิการด้านแรงงาน(Action Plan) ปี2565 /(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่6 (พ.ศ.2566-2570) /การตรวจสอบการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการให้สัมปทานตามมาตรา 35 ของนายจ้างหรือสถานประกอบการ (กรมการจัดหางาน) และพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 35แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line