กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แรงงานพันธุ์ดี สุดปัง ! ชูเศรษฐกิจพอเพียง สปก. ขานรับ ร่วมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี


     ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบกิจการ (สปก.) ทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี เข้าร่วมแล้ว 402 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 68,993 คน คาดปี 66 นี้จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

     นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ที่ดิน หรือพื้นที่บริเวณสถานประกอบกิจการ เพาะปลูกพืชสวนครัว พืชผลทางการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตมาใช้สำหรับบริโภคเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 99 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 26,426 คน และปี 2565 สถานประกอบกิจการเข้าร่วม 303 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 42,567 คน คิดเป็นมูลค่า 21,874,127 บาท และยังดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ลูกจ้างมีกิจกรรมทำร่วมกัน เกิดความผูกพัน-รักองค์กร มีความสุขในการทำงาน มีความมั่นคง มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

     ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 กรมได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว 600 แห่งทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว 245 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 24,039 คน คิดเป็นมูลค่า 14,464,689 บาท นอกจากนี้ มีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 แห่ง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีผลงานดีเด่นในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จำนวน 10 แห่ง หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน