กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 มีนายสมพจน์ กวางแก้ว, นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบ (1) การดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (3) มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ สาระสำคัญเพื่อพิจารณา (1) ร่างข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ (2) กรณีร้องเรียนข้าราชการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน