กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


             วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ นิติกร และเจ้าหน้าที่ได้ทราบเกี่ยวกับการชี้แจงมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประชุมได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อกองนิติการเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ นิติกร และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 200 คน โดยมีนางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line