กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


          วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาระสำคัญเพื่อทราบ 1. สถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 2. ผลการดำเนินงานการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. รายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 4. ผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และ 5. การยกเลิกการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง ยื่นคำขอกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line