กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 ครั้งที่ 3/2566


         วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 ครั้งที่ 3/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 3. (ร่าง) กรอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและวาระกลาง ประจำปี 2567 และ 4. สรุปความเห็นสำคัญและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน