กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนภาคใต้ ตามโครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 3 จ.สงขลา


       วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีลงพื้นที่โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 4 ภาค ครั้งที่ 3 เพื่อเยี่ยมชมโครงการดำเนินงาน ศึกษาดูงาน และการเข้าฐานศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนภาคใต้ ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก และโครงการฟาร์มตัวอย่าง โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง นายธุวานนท์ ดวงจักร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล นางอรอุมา กุลวานิชไชยนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมศึกษาดูงานด้วย ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน