กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย (Network of Thai Domestic Workers In Thailand - NDWT) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand)


    วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย (Network of Thai Domestic Workers In Thailand - NDWT) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) สาระสำคัญเพื่อพิจารณายกระดับมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ด้วยการขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประธานเครือข่ายฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อพัฒนาแรงงานและอาชีพ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน