กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


     วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ (1) รายงานสรุปผลการรับ - จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 (2) รายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (3) รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2566 (4) ผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนฯ  (5) การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสำหรับงวดปีบัญชี 2565 และ (6) การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทุนฯ เรื่องเพื่อพิจารณา การเรียกให้ทุนหมุนเวียน สหกรณ์ออมทรัพย์ และร่างประกาศโครงการเงินกู้ จำนวน 2 โครงการ โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน