กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 2


          วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 2 และร่วมแถลงความสำคัญและแนวทางการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวอุมาพร ครองสกุลสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการดังกล่าว ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          โครงการดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสนับสนุนความรู้ และเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย (วัสดุนาโนถือเป็นสารเคมี และหลายชนิดต้องมีระดับควบคุมความปลอดภัยเช่นเดียวกับสารเคมีอันตราย) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย และแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงสิทธิที่จะได้รับหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยอย่างถูกต้อง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line