กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2566


   วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบ รายงานการเงิน รายรับ รายจ่าย เงินฝากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง, รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนฯ, สรุปยอดชดใช้คืนตามแผนฟื้นฟูกิจการของ 2 สถานประกอบกิจการ, การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างต่อพนักงานสอบสวน รวมถึงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเสนอรายงานการเงิน, การพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย, การร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. .... โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน