กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 3 ที่จังหวัดระยอง


     วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 3 และบรรยาย เรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับบทบาทในการขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไข และจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 80 คน

กิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานประกอบกิจการ และการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งบทบาทของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการด้านการเงิน โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ระยอง จังหวัดระยอง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน