กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ประเด็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงในประเทศไทย


               วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทและความพยายามของกระทรวงแรงงานในการยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงในประเทศไทย โดยการให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอพัฒนาการที่ดีของภาคประมงไทย ผ่านโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia Programme) ซึ่งมีกำหนดการจะเผยแพร่ในการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 111 ในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการบันทึกวีดิทัศน์ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน