กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566


     วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1) สรุปผลการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) สรุปการพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการฯ ของคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 3) ประเด็นที่ไม่สอดคล้องในการพิจารณาประเมินผลคะแนนและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนฯ และ 4) การตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ


     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาผลคะแนนของสถานประกอบกิจการ เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการตีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พศ. 2566 และกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หลังจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินฯ ในวันนี้ จนถึงวันที่เข้ารับรางวัล รวมถึงหารือประเด็นการจัดงานพิธีมอบรางวัสสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน