กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

“แรงงานพันธุ์ดี” โดนใจ ลูกจ้าง นายจ้าง สถานประกอบกิจการแห่เข้าร่วม


กระทรวงแรงงาน เผยโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” มีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ที่ดิน หรือพื้นที่บริเวณสถานประกอบกิจการ เพาะปลูกพืชสวนครัว พืชผลทางการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตมาใช้สำหรับบริโภคเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2565 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว 402 แห่ง และยังดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม 755 แห่งทั่วประเทศ และคาดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 1,000 แห่ง ซึ่งผมมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวบุคลากร ส่งเสริมให้นายจ้าง-ลูกจ้างมีกิจกรรมทำร่วมกัน เสริมทักษะการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ รวมถึงสร้างงาน สร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

          ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว 600 แห่งทั่วประเทศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว 353 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 35,749 คน คิดเป็นมูลค่า 13,037,307 บาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมโครงการข้างต้น สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line