กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 5/2566


        วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1) รายงานการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 และ 2566 2) รายงานรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 3) รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 4) รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 5) รายงานความคืบหน้ากิจกรรมการควบคุมภายใน ประเด็นผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 6) ผลการประเมินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 และ 7) การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างต่อพนักงานสอบสวน

 

        ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน