กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงาน-ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 28 พฤษภาคมนี้


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเสนอนโยบาย ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 บัญญัติให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการในการป้องกันการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 และจะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก่อนการหมดวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศบัญชีรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเลือกกันเองเพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน โดยในส่วนของผู้แทนผู้จ้างงานมี จำนวน 7 คน ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านมี จำนวน 20 คน ซึ่งจะต้องเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนผู้จ้างงาน 3 คน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 3 คน โดยจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้มีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มาคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โทร. 0 2660 2067


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน