กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างวิถีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


         วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวิถีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและรักษาจริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสังกัดส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 110 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงส์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานต้นสังกัด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line