กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมหารือ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....


          วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมหารือ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานการประชุม สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงแรงงานต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่กองนิติการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน