กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประกาศผลการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงาน-ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงาน-ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน หลังประชุมฯ 28 พ.ค. 66

          นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้จ้างงานอย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานและการเยียวยาผู้รับงานไปทำที่บ้านเมื่อประสบอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่เป็นทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

          ด้านว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน มีผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้จ้างงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นางอุมาพร สุขสุเมฆ 2.นายธิติวัฒน์ สิทธิพูนปวีร์ 3.นายวิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ และผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายมานพ แก้วผกา 2.นางสาวนุชนภา บำรุงนา 3.นางกชกร กลักทองคำ โดยจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำรายชื่อเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน