กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม


     วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม สาระสำคัญ เพื่อทราบ 1.สถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบในประเทศไทย 2.ภารกิจด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง)โครงการ 3D แรงงานเกษตรกรรม ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีนายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน